BIMplatform

8 BUDYNKÓW APARTAMENTOWYCH ZAPROJEKTOWANYCH W TYLKO 4 MIESIĄCE

“Allplan Precast, we współpracy z systemem ERP
firmy MD Prefabrykacja, przyczynił się do optymalizacji całego procesu – od początkowego zapytania klienta aż do dostarczenia gotowych elementów prefabrykowanych na plac budowy.
Ta integracja umożliwiła MD Prefabrykacji nie tylko dokładne planowanie produkcji, ale także efektywne zarządzanie każdym etapem procesu w czasie rzeczywistym.”


Radosław Szynkaruk
Kierownik działu projektowego
MD Prefabrykacja

BUDOWANIE ZIELONEJ PRZYSZŁOŚCI DZIĘKI PREFABRYKACJI

“Szacujemy, że Allplan Precast oszczędza nam około 70% czasu projektowania i skraca czas produkcji o 30%. Dzięki zastosowaniu Allplan Precast wszystkie etapy projektowania, zatwierdzania dokumentacji, kontroli kolizji i planowania produkcji są realizowane na czas.”
Krzysztof JaskólskI
asystent projektanta, Leier Polska S.A.

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej dla elementów konstrukcji prefabrykowanych przy wykorzystaniu technologii BIM

UŻYCIE TECHNOLOGII PREFABRYKOWANEJ DO POWSTANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH RÓŻNI
SIĘ OD BUDOWY PROWADZONEJ W SPOSÓB TRADYCYJNY. WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH W PROCESIE BUDOWLANYM WYMAGA KOORDYNACJI PRAC BIURA PROJEKTOWEGO, WYTWÓRNI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH, DOSTAWCÓW ORAZ DZIAŁAŃ NA PLACU BUDOWY.
Z POMOCĄ W TYM ZAKRESIE PRZYCHODZI TECHNOLOGIA BIM.

Jak wybrać KPI przy wprowadzaniu metodyki BIM

JEDNYM Z KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EFEKTYWNEGO WDROŻENIA METODYKI BIM JEST PRECYZYJNE OKREŚLENIE CELÓW UŻYCIA TEJ TECHNOLOGII. WAŻNĄ CZĘŚCIĄ OCENY SKUTECZNOŚCI JEJ WDROŻENIA JEST ZDEFINIOWANIE, A POTEM WERYFIKACJA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW (KPI).

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

BIM w prefabrykacji
Nowoczesne metody wspomagania i automatyzacji

W OKRESIE INTENSYWNEGO ROZWOJU PREFABRYKACJI, WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII BIM W WYTWÓRNIACH JEST BARDZO ISTOTNYM NARZĘDZIEM SŁUŻĄCYM DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. DLATEGO NARZĘDZIA WSPOMAGANIA INŻYNIERSKIEGO POWINNY UMOŻLIWIAĆ I UŁATWIAĆ PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE PROCESÓW PRODUKCJI PREFABRYKATÓW, A TAKŻE USPRAWNIAĆ PROCES KOMPLETACJI I EKSPEDYCJI PREFABRYKATÓW DO MONTAŻU NA BUDOWIE.
(WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN)

Rola CDE w procesach BIM-owych

PROWADZENIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WYMAGA ZAANGAŻOWANIA MIĘDZY INNYMI ARCHITEKTÓW, KONSTRUKTORÓW ORAZ INSTALATORÓW, KTÓRZY POWINNI WSPÓŁDZIAŁAĆ W CELU WYPRACOWANIA OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ, WYCHODZĄCYCH MOŻLIWIE NAPRZECIW OCZEKIWANIOM INWESTORA. KLUCZEM DO ICH EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY JEST KOMUNIKACJA

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

Problemy powstające przy niewłaściwej implementacji metodyki BIM

METODYKA BIM POZWOLIŁA POPRAWIĆ WIELE ASPEKTÓW PROCESÓW BUDOWLANYCH. KOORDYNACJA PROCESÓW PROJEKTOWYCH,
ELIMINACJA KOLIZJI ORAZ SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE NIŻ KIEDYKOLWIEK
WCZEŚNIEJ. 
CZY METODYKA BIM ROZWIĄZUJE ZATEM WSZELKIE TRUDNOŚCI I PROBLEMY BRANŻY BUDOWLANEJ?

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

Praktyczne aspekty technologii BIM w biurach architektonicznych

Przejście na pracę w BIM staje się niezbędnym działaniem dla utrzymania konkurencyjności nie tylko przez duże firmy budowlane, ale również przez średnie i małe.

Artykuł został opublikowany w:
INŻYNIER BUDOWNICTWA 

BIM w planowaniu i procesach logistycznych

DOSTAWA MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH PROBLEMÓW W PLANOWANIU BUDOWY. ZE WZGLĘDU NA NIEDOSTATEK MIEJSCA, NA PRAWIE KAŻDYM PLACU BUDOWY WYSTĘPUJĄ PROBLEMY Z ZAOPATRZENIEM W MATERIAŁY, DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ILOŚCIĄ MATERIAŁÓW, CZASEM DOSTAWY I POWIERZCHNIĄ SKŁADOWANIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH. NA PRZYKŁAD NIEWŁAŚCIWA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA DOPROWADZI DO ZŁEGO ROZMIESZCZENIA MATERIAŁÓW, A TO MARNUJE ZNACZNĄ ILOŚĆ CZASU I ZMNIEJSZA WYDAJNOŚĆREALIZOWANYCH ZADAŃ

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

Otwarte interfejsy wymiany w BIM

ZAINTERESOWANIE TECHNOLOGIĄ BIM STALE WZRASTA, PONIEWAŻ INWESTORZY OCZEKUJĄ ZWIĘKSZENIA POZIOMU OPŁACALNOŚCI SWOICH PROJEKTÓW. W ZWIĄZKU Z TYM SZUKAJĄ FIRM, KTÓRE JUŻ Z SUKCESEM ZAIMPLEMENTOWAŁY TĘ TECHNOLOGIĘ I ZAUTOMATYZOWAŁY PROCESY PROJEKTOWANIA.

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

Allplan 2017: Od szkicu do projektu

PODRĘCZNIK ALLPLAN PRZEZNACZONY JEST DLA SZKOLENIA ZARÓWNO ARCHITEKTÓW, JAK I PROJEKTANTÓW KONSTRUKCJI, PONIEWAŻ ZASADY TWORZENIA MODELI SĄ TAKIE SAME.

Książka została opublikowana w:
BIM PLATFORM

Technologia BIM w prefabrykacji

PRZEMYSŁ PREFABRYKACJI JEST OBECNIE LIDEREM INNOWACJI W BUDOWNICTWIE, GŁÓWNIE DZIĘKI STANDARYZACJI PRACY, KTÓRA POZWALA NA ZWIĘKSZENIE AUTOMATYZACJI PRODUKCJI. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE EWOLUOWAŁY NA PRZESTRZENI LAT I DOSTOSOWAŁY SIĘ DO NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ. UZYSKANA SPÓJNOŚĆ DANYCH I INFORMACJI ZWIĘKSZYŁA WYDAJNOŚĆ I ZMINIMALIZOWAŁA KOSZTY PROCESU PRODUKCJI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH.

Artykuł został opublikowany w:
Materiały Budowlane

Przejście z 2D do BIM w projektowaniu konstrukcji

DYNAMICZNY ROZWÓJ RYNKU BUDOWLANEGO NA ŚWIECIE W CIĄGU OSTATNICH LAT JEST PRZYCZYNĄ CAŁKOWITEJ PRZEMIANY PRZEBIEGU PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO Z MODELU DBB (ANG. DESIGN-BID-BUILD) DO IPD (ANG. INTEGRATED PROJECT DELIVERY). PRZYCZYNAMI TEJ TRANSFORMACJI SĄ GWAŁTOWNY WZROST POZIOMU URBANIZACJI I GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA, JAK RÓWNIEŻ ROZWÓJ TECHNOLOGII WYKORZYSTYWANEJ W BUDOWNICTWIE, A TYM SAMYM WIĘKSZA ZŁOŻONOŚĆ KONSTRUKCJI ORAZ SILNIEJSZA PRESJA REDUKCJI CZASU I KOSZTÓW.

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

BIM w automatyzacji procesu projektowania konstrukcji prefabrykowanych

NOWE TECHNOLOGIE, WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ELEMENTÓW PREFABRY­KOWANYCH, OFERUJĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, POZWALAJĄCE NA AUTOMATYZACJĘ PROCESU PROJEKTO­WANIA ORAZ REDUKCJĘ KOSZTÓW PRZEZ OGRANICZENIE PRZERÓBEK I KOLIZJI. W PREFABRYKACJI BIM WYSTĘPUJE JAKO KOMPONENT USPRAWNIAJĄCY I INTEGRA­CYJNY POMIĘDZY PROCESEM PROJEKTOWA­NIA I PROCESAMI REALIZACJI.

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

Implementacja technologii BIM w projektowaniu architektonicznym

IMPLEMENTACJA TECHNOLOGII BIM (ANG. BUILDING INFORMATION MODELING) W BIURACH ARCHITEKTONICZNYCH ZBIEGA SIĘ W CZASIE Z PROCESEM ZMIANY SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z TRADYCYJNEGO DBB (ANG. DESIGN-BID-BUILD) – PROJEKTOWANIA, WYBORU WYKONAWCY I REALIZACJI, DO IPD (ANG. INTEGRATED PROJECT DELIVERY) – ZINTEGROWANEJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (CZĘSTO: ZINTEGROWANEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO LUB ZINTEGROWANEJ REALIZACJI PROJEKTU), GDZIE DZIAŁANIA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO: INWESTORA, PROJEKTANTÓW, WYKONAWCÓW I INNYCH MOGĄ BYĆ OD SAMEGO POCZĄTKU PROWADZONE WSPÓLNIE.

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

Praktyczne zastosowanie formatu IFC

Od połowy dwudziestego wieku we wszystkich dziedzinach działalności intelektualnej obserwowany jest wzrost znaczenia rozwiązań informatycznych, ułatwiających obliczenia, a także generowanie, przechowywanie i przekazywanie dużych ilości informacji. Zjawisko to obserwowane jest również w budownictwie, gdzie stosowane są na przykład programy do wspomagania projektowania w przestrzennym środowisku 3D oraz usprawniające wykonywanie złożonych obliczeń inżynierskich, a także ułatwiające efektywną komunikację.

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA